Inleiding

Dit stuk is opgesteld om de leden een indruk te geven van de kernwerkzaamheden van de bestuursleden van MC Ons Genoegen ’45 (MCOG). Het bestuur van MCOG bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden en heeft de volgende functies:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Toercommissaris
 • Algemeen bestuurslid

Naast het bestuur worden jaarlijks in de algemene vergadering (ALV) een kascommissie benoemd, bestaande uit twee leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze kascommissie controleert de administratie en brengt haar bevindingen uit in de ALV. 

Algemeen

Er zijn 6 bestuursvergaderingen per jaar. Deze vinden afwisselden bij één van de bestuursleden thuis plaats.

Profiel van een bestuurslid:

 • Plezier hebben in de functie
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Ordelijk zijn
 • Overweg kunnen met de computer
 • Contactuele vaardigheden hebben

Taken die niet specifiek toebedeeld zijn aan bestuursleden en ook door overige leden kunnen worden uitgevoerd:

 • Bijhouden van de website
 • Ritten uitzetten
 • Evenementen organiseren
 • Verhalen en/of foto’s aanleveren voor de website

De werkzaamheden van de bestuursleden zijn als volgt.

Voorzitter:

 • De voorzitter leidt de vergaderingen en verdeelt de werkzaamheden over alle bestuursleden en eventuele leden die een bijdrage leveren voor de b.v. de website of evenementen
 • Hij onderhoud contact met de (bestuurs-)leden en bewaakt de voortgang van de diverse werkzaamheden en activiteiten

Secretaris

 • In overleg met het bestuur vaststellen van de data van de bestuursvergaderingen
 • Het verzorgen van het verslag van de bestuursvergaderingen. Dat verslag kan op de website worden gepubliceerd
 • Het informeren van de leden over genomen besluiten en acties vanuit het bestuur
 • Het ontvangen en verzenden van brieven en andere communicatie
 • Het opzetten en bijhouden van het archief (dit in lijn met de AVG)
 • Het bijhouden van het aanmelden van de nieuwe leden d.m.v. aanmeldingsformulier

Penningmeester

 • De penningmeester voert de administratie en beheert de financiën. De administratie wordt bijgehouden in Excel
 • Verricht betalingen via de bank
 • Verstuurt het betaalverzoek voor de contributie aan de leden en of sponsoren en de facturen aan de adverteerders
 • Houdt bij wie er wel of niet hebben betaald en verzorgt de aanmaningen voor de diegene die niet hebben betaald
 • Houdt een overzicht van het ledenverloop bij 
 • Stelt jaarlijks een eenvoudig financieel jaarverslag op en maakt in overleg met het bestuur een jaarlijkse begroting 
 • Ontvangt de kascommissie voor de jaarlijkse controle van de administratie.

Toercommissaris

 • Stelt in overleg met het bestuur de jaarlijkse toerkalender vast. Na vaststelling verzorgt de toercommissaris de publicatie van de kalender (via de beheerder van de website)
 • Bij de start van het nieuwe jaar vraagt de toercommissaris op de ALV een aantal leden een rit uit te zetten
 • Ontvangt de route van de uitzetter en zorgt ervoor dat de beheerder van de website deze publiceert
 • Verzendt een e-mail naar de leden dat de route op de site staat met de vertrektijd en de verzamellocatie
 • De toercommissaris houdt bij welke leden deelnemen aan de evenementen en ritten en kent punten toe voor de deelname (Excel-lijst)
 • Stelt vast wie van de leden de meeste punten heeft vergaard a.d.h.v. eerdergenoemd deelnemersoverzicht
 • Maakt op de eindejaaravond bekend wie de meeste punten heeft verzameld en reikt de prijzen uit (meestal ontvangen de nummer 1, 2 en 3 een MCOG’45-mok van de Hema)

Algemeen bestuurslid

 • Ondersteunt waar nodig de ander bestuursleden
 • Houdt overzicht over de werkzaamheden en activiteiten van partijen en geeft advies over deze activiteiten