Van de Bestuurstafel september 2018

Dinsdag 11 september 2018 zijn we als bestuur weer bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering.

Hieronder volgt een samenvatting wat we die avond allemaal besproken hebben.

Het motorseizoen is bijna ten einde met nog 1 motorrit te gaan. Als bestuur zijn we inmiddels gestart met de organisatie van onze “binnen” evenementen en het Hemelvaartweekend 2019. De eindejaarsavond zal dit jaar waarschijnlijk niet bij Port du Ski plaatsvinden, maar op een andere locatie in H.I. Ambacht. Jullie worden tijdig geïnformeerd over de nieuwe locatie. Inmiddels is de email verzonden waarin je je kan aanmelden voor het Hemelvaartweekend 2019. Dit jaar iets dichter bij huis, namelijk Hotel Daytona in Dasburg Duitsland.

Jammer genoeg zat het weer erg tegen bij de laatste zomer rit en de Pannenkoekrit, waardoor de opkomst tegenviel. Op de Whatsapp groep is zelfs voorgesteld om de Pannenkoekrit een week te verplaatsen. Als Bestuur hebben wij ervoor gekozen om dit niet doen. Nog niet alle leden zitten in de Whatsapp groep en de kans was groot dat niet iedereen hiervan tijdig op de hoogte was. Een aantal leden heeft besloten om de route op een ander tijdstip en met beter weer te rijden. 

Er staat dit jaar nog 1 motorrit op de planning en namelijk de Snertrit op zaterdag 20 oktober. Deze rit is uitgezet door Jan Meijer. Waar we naar toe gaan en of we daadwerkelijk snert te eten krijgen, blijft nog even een verrassing.

We zijn nog steeds op zoek zijn naar een Penningmeester en een Toercommissaris. Lijkt je dit iets, meld je dan aan. Heb je vragen over de functies en wat dit precies inhoud, neem dan contact met een van ons op en dan leggen we dit uit. 

Het bestuur

Van de bestuurstafel

We hebben als vereniging het motor seizoen 2018 afgesloten op 8-12-2018 met een eindejaaravond.

De avond is georganiseerd in een kerkgebouw te Hendrik Ido Ambacht en mag, gezien de positieve reacties, als geslaagd beschouwd worden.

Ook als bestuur hebben we 2018 afgesloten en richten we ons op het komen de seizoen, 2019.

We hebben dan ook de eerste vergadering gehad waarin we de voorbereidingen voor de komende ALV (algemene Leden Vergadering) aan het treffen zijn.

Bij de ALV aan het begin van 2018 hebben 2 bestuursleden aangegeven bij de ALV van 2019 niet meer herkiesbaar te zijn t.w. voor het penningmeesterschap en het toercommissariaat.

In de komende ALV, welke op zaterdag 9-2-2019 gehouden zal worden, zal dan ook een nieuwe penningmeester en een algemeen bestuurslid gekozen moeten worden. Voor het penningmeesterschap heeft zich een kandidaat gemeld in de hoedanigheid van Miep Robbemond.

Binnen het bestuur heeft een algemeen bestuurslid de vacante plaats van toercommissaris op gevuld waardoor er nu een vacature is ontstaan voor een algemeen bestuurslid.

Wanneer er een lid zin heeft om deze taak op zich te nemen, laat het ons even weten.

Tijdens de komende ALV worden het financiële verslag, het verslag van de secretaris en toer commissaris behandeld.

Tevens zal de nieuw toerkalender worden gepresenteerd.

Ook onze nieuwjaarsreceptie is weer door een redelijk aantal leden bezocht en is de opwarmer voor het nieuwe motor seizoen.

Na de ALV zal de nieuwe toerkalender op onze website geplaats worden. Op de website vindt u meer informatie die betrekking hebben op onze vereniging en zijn leden. Het is uiteraard mogelijk om info aan te leveren, die je wil delen met de leden, welke dan op de site geplaatst kan worden. Het bestuur heeft tevens een schrijven geplaatst welke betrekking heeft op de AVG (wet persoonsregistratie en privacy beleid van MCOG’45) het is wellicht interessant om hier kennis van te nemen.

Voor elke tourrit worden de leden geïnformeerd, dat de aankomende rit op de website geplaatst is, middels een mail bericht. Als u zo’n bericht niet ontvangt of als uw mail adres kort geleden gewijzigd is geeft u dit dan door aan de toercommissaris of het bestuur zodat wij dit kunnen aanpassen in de maillijst.
We wensen de leden een mooi en veilig motorseizoen en zien u graag op de ALV van 9-2-2019 vanaf 20.0 uur bij “Port du Ski” in Ridderkerk.

Het bestuur.

Beste MCOG leden,

Zoals velen van jullie waarschijnlijk uit het nieuws al vernomen hebben, geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet alleen voor bedrijven, maar ook voor alle soorten verenigingen, groot en klein en dus ook voor de onze. Alle verenigingen hebben te maken met persoonsgegevens waar veilig mee moet worden omgegaan. 

Het bestuur van MC Ons Genoegen ’45 heeft een privacy statement opgesteld om te voldoen aan de nieuwe privacywet die 25 mei 2018 ingaat.  

Het privacy statement is net als de statuten en het huishoudelijk reglement op de site van MCOG45.nl te vinden (Hoofdmenu/over mcog45). Wij verzoeken jullie hier kennis van te nemen.

MCOG’45 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het actuele privacy statement op de site.

Reglementen MCOG

Afbeeldingsresultaat voor avg verenigingen

Van de Bestuurstafel

Maandag 22 januari 2018 zijn we als bestuur weer bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering.

Hieronder volgt een samenvatting wat er die avond allemaal besproken is.

Aankomende zaterdag 10 februari 2018 is weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De afgelopen bestuursvergadering stond dan ook grotendeels in het teken van deze ALV.

Alle verslagen door de verschillende bestuursleden zijn opgeleverd en besproken. Gelukkig hebben wij afgelopen jaar met een positief resultaat afgesloten. De notulen van vorig jaar, de verslagen van afgelopen jaar en de agenda van dit jaar zijn te vinden op de website.

Daarnaast is de nieuwe evenementenkalender voor 2018 samengesteld. Gelukkig zijn er voor alle ritten of bijna alle ritten al uitzetters gevonden. Het eerste evenement van dit jaar, de nieuwjaarsreceptie is goed bezocht. Het was een gezellige avond onder het genot van een hapje en drankje.

Een aantal weken geleden heb je van Suzan een email ontvangen met het verzoek om een machtiging in te vullen voor de contributie. Deze kan nog steeds opgestuurd worden.

Zaterdag 26 mei 2018 organiseert de Mol de toertocht Zwijndrecht-Zwijndrecht. Een mooie wielertoertocht van ruim 200 kilometer. Zij zoeken nog begeleiders op de motor. Een aantal clubleden hebben zich al opgegeven. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met Peter Lodder op.

Tot de ALV!

Het bestuur

Hierbij een korte samenvatting van de zaken die aan de bestuurstafel besproken zijn.

Zo als wellicht bekent komt het bestuur elke 2 maanden samen om het wel en wee van de vereniging te bespreken.

Er wordt gesproken over de recent gereden routes en de opkomst bij deze evenementen.

We kunnen aangeven dat die gene die de routes hebben uitgezet kunnen terug kijken op een goede deelname en dat we 6 van de 10 evenementen hebben gehad.

De volgende rit is op zaterdag 25 augustus 2018 de zgn. “Laatste rit in de zomer”.

Een minder puntje is dat bij de Zomerrit aspirant leden zich helaas bij het verkeerde start punt gemeld hadden. De leden die al langer met MCOG mee rijden kennen dit fenomeen en zijn zonder uitzondering naar de opgegeven startplaats gekomen. In dit geval begon de rit naar aangeven van de uitzetters bij “Debanaan” bij de Haringvlietbrug en niet zo als te doen gebruikelijk bij “Port du Ski”. We hebben bij de betreffende mensen aangegeven dit ontzettend jammer te vinden dat deze situatie is ontstaan.

We proberen hier zeker lering uit te trekken om dit in de toekomst te voorkomen.

Er is ook gesproken over het gebruik van de “nieuwe media” die als contact medium de club en de leden kan dienen, we hebben het hier dan over Watsapp. We denken als bestuur dat het zeker een voordeel kan hebben hier gebruik van te maken. Wel vinden we dat het gebruik van dit medium met  een zekere correctheid dient te geschieden zodat het, het verenigingsgevoel kan versterken. Ook kan hier een extra mededeling m.b.t. de komende route worden doorgegeven die niet meer via de website gemeld kan worden.

Hier nog een mededeling die het bestuur toch zorgen baart. We moeten de leden er nogmaals op wijzen dat enkele bestuursleden aan het einde van dit jaar stoppen met het uitvoeren van hun taak. Ondanks dat dit ook laatst nog bij de “Algemene Jaarvergadering” nog eens extra onder de aandacht is gebracht. Hebben we als bestuur nog geen reactie, van uit de leden, mogen ontvangen dat er leden zijn die de vrij komen plaatsen willen opvullen. Neem gerust contact op met een van de bestuursleden als wil weten wat een van de bestuursplaatsen precies inhoud.

De volgende bestuursleden zijn niet herkiesbaar: penningmeester en toercommissaris

Van het bestuur.