Van de bestuurstafel.

Het is alweer twee vergaderingen geleden dat we een update van de bestuurstafel plaatsten.

Toeren:

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, we hebben een zeer geslaagde hemelvaarttoer achter de rug die verreden is in de mooie omgeving van de Moezel en Rijn. Ook het weer zat geweldig mee waardoor we met aangename temperaturen en zonnige omstandigheden de toerritten konden rijden. We bedanken dan ook Jet voor de organisatie van dit weekend.

Ook de vanuit Ridderkerk georganiseerde toertochten zijn door onze leden goed bezocht. Bij het schrijven van dit stukje staat er nog één rit op het programma en wel de Snertrit, als het weer zoals het hele jaar al een beetje mee werkt, wordt het vast nog een prettige rit.

Bestuur:

Op het gebied van de bezettingsgraad van het bestuur zelf waren er nog bestuurstaken vacant t.w. die van algemeen bestuurslid. Bij de laatst gehouden vergadering deze maand is één van deze bestuurstaken opgevuld door Peter Reuvers. We zijn als bestuur hierdoor door weer redelijk op sterkte en bedanken Peter voor zijn bereidheid het bestuur te versterken.

Jubileum:

De startdatum van de huidige motorclub ligt in het jaar 1945 waardoor we het komende jaar, we denken aan september 2020, weer één van de 5 jarige jubileumfeesten vieren. Om dit jubileumfeest mogelijk te maken hebben we Inge van der Spoel bereid gevonden de organisatie te helpen opzetten  maar hierbij is natuurlijk nog hulp nodig van enkele andere leden. We vragen dan ook aan de leden of enkele van jullie bereid zijn Inge hierbij te helpen. Aanmelden via de gebruikelijke kanalen zoals het bestuur of direct bij Inge, zo vast bedankt.

Tot slot:

Rest ons nog om een ieder veel veilige kilometers toe te wensen en aan te geven dat we op 7 dec. 2019 nog een Eindejaar avond organiseren waar jullie natuur weer van harte welkom zijn om het afgelopen toerseizoen nog eens de revue te laten passeren en als je genoeg kilometers voor de club gereden hebt een aardigheid in ontvangst te nemen.

Het bestuur.

Van de Bestuurstafel maart 2019

De eerste bestuursvergadering van 2019 na de Algemene ledenvergadering, heeft alweer plaats gevonden om de lopen de zaken voor het nieuwe motorseizoen te bespreken.

Na wat verstorende App berichten over de plaats van vertrek en de beoogde koffiestop is ook de eerste rit, “de Frisseneuzenrit”, van dit jaar verreden met 22 deelnemers die een mooie rit voor geschoteld kregen. Ook het weer hielp mee om er een prettige rit van te maken.

Om voor de toekomst nog enige verwarring weg te nemen over de plaats waar de toer ritten dit jaar van start zullen gaan kunnen we kort en bondig zijn: dit is altijd “Port Du Ski”

Onze eerste rit ging langs de Alblas, de Linge en de Waal om via de Biesbosch en Dordrecht weer in Ridderkerk aan te landen. Het betrof een wat oudere rit die we als club in 2015 al eens eerder hebben gereden maar we willen de bedenker van deze rit toch bedanken voor zijn of haar inspanningen.

Tijdens de bestuursvergadering is ter sprake gekomen dat er de mogelijkheid bestaat om onder professionele leiding een EHBO cursus te organiseren. Deze cursus besteed dan ook aandacht aan hoe om te gaan met iemand die een ongeluk krijgt met zijn motor. Na het volgen van deze cursus krijgen de deelnemers een certificaat.

Er zijn wel kosten aan de cursus verbonden t.w.: €  25,00 per deelnemer

Een eerste inventarisatie, tijdens de “Frisseneuzenrit”, geeft aan dat voor de EHBO cursus zeker belangstelling bestaat. We hebben al 14 voorinschrijvingen waarmee we een planning van de cursus kunnen gaan starten. Meer details datums, tijd en plaats zullen nog volgen.

Als er leden zijn die een activiteit, die met onze hobby te maken heeft, voor ogen hebben laat het ons weten. Wellicht zijn er voldoende leden die ook interesse hebben in deze activiteit en kan dit dan georganiseerd worden.

Het bestuur

Van de Bestuurstafel september 2018

Dinsdag 11 september 2018 zijn we als bestuur weer bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering.

Hieronder volgt een samenvatting wat we die avond allemaal besproken hebben.

Het motorseizoen is bijna ten einde met nog 1 motorrit te gaan. Als bestuur zijn we inmiddels gestart met de organisatie van onze “binnen” evenementen en het Hemelvaartweekend 2019. De eindejaarsavond zal dit jaar waarschijnlijk niet bij Port du Ski plaatsvinden, maar op een andere locatie in H.I. Ambacht. Jullie worden tijdig geïnformeerd over de nieuwe locatie. Inmiddels is de email verzonden waarin je je kan aanmelden voor het Hemelvaartweekend 2019. Dit jaar iets dichter bij huis, namelijk Hotel Daytona in Dasburg Duitsland.

Jammer genoeg zat het weer erg tegen bij de laatste zomer rit en de Pannenkoekrit, waardoor de opkomst tegenviel. Op de Whatsapp groep is zelfs voorgesteld om de Pannenkoekrit een week te verplaatsen. Als Bestuur hebben wij ervoor gekozen om dit niet doen. Nog niet alle leden zitten in de Whatsapp groep en de kans was groot dat niet iedereen hiervan tijdig op de hoogte was. Een aantal leden heeft besloten om de route op een ander tijdstip en met beter weer te rijden. 

Er staat dit jaar nog 1 motorrit op de planning en namelijk de Snertrit op zaterdag 20 oktober. Deze rit is uitgezet door Jan Meijer. Waar we naar toe gaan en of we daadwerkelijk snert te eten krijgen, blijft nog even een verrassing.

We zijn nog steeds op zoek zijn naar een Penningmeester en een Toercommissaris. Lijkt je dit iets, meld je dan aan. Heb je vragen over de functies en wat dit precies inhoud, neem dan contact met een van ons op en dan leggen we dit uit. 

Het bestuur

Van de bestuurstafel

We hebben als vereniging het motor seizoen 2018 afgesloten op 8-12-2018 met een eindejaaravond.

De avond is georganiseerd in een kerkgebouw te Hendrik Ido Ambacht en mag, gezien de positieve reacties, als geslaagd beschouwd worden.

Ook als bestuur hebben we 2018 afgesloten en richten we ons op het komen de seizoen, 2019.

We hebben dan ook de eerste vergadering gehad waarin we de voorbereidingen voor de komende ALV (algemene Leden Vergadering) aan het treffen zijn.

Bij de ALV aan het begin van 2018 hebben 2 bestuursleden aangegeven bij de ALV van 2019 niet meer herkiesbaar te zijn t.w. voor het penningmeesterschap en het toercommissariaat.

In de komende ALV, welke op zaterdag 9-2-2019 gehouden zal worden, zal dan ook een nieuwe penningmeester en een algemeen bestuurslid gekozen moeten worden. Voor het penningmeesterschap heeft zich een kandidaat gemeld in de hoedanigheid van Miep Robbemond.

Binnen het bestuur heeft een algemeen bestuurslid de vacante plaats van toercommissaris op gevuld waardoor er nu een vacature is ontstaan voor een algemeen bestuurslid.

Wanneer er een lid zin heeft om deze taak op zich te nemen, laat het ons even weten.

Tijdens de komende ALV worden het financiële verslag, het verslag van de secretaris en toer commissaris behandeld.

Tevens zal de nieuw toerkalender worden gepresenteerd.

Ook onze nieuwjaarsreceptie is weer door een redelijk aantal leden bezocht en is de opwarmer voor het nieuwe motor seizoen.

Na de ALV zal de nieuwe toerkalender op onze website geplaats worden. Op de website vindt u meer informatie die betrekking hebben op onze vereniging en zijn leden. Het is uiteraard mogelijk om info aan te leveren, die je wil delen met de leden, welke dan op de site geplaatst kan worden. Het bestuur heeft tevens een schrijven geplaatst welke betrekking heeft op de AVG (wet persoonsregistratie en privacy beleid van MCOG’45) het is wellicht interessant om hier kennis van te nemen.

Voor elke tourrit worden de leden geïnformeerd, dat de aankomende rit op de website geplaatst is, middels een mail bericht. Als u zo’n bericht niet ontvangt of als uw mail adres kort geleden gewijzigd is geeft u dit dan door aan de toercommissaris of het bestuur zodat wij dit kunnen aanpassen in de maillijst.
We wensen de leden een mooi en veilig motorseizoen en zien u graag op de ALV van 9-2-2019 vanaf 20.0 uur bij “Port du Ski” in Ridderkerk.

Het bestuur.

Beste MCOG leden,

Zoals velen van jullie waarschijnlijk uit het nieuws al vernomen hebben, geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet alleen voor bedrijven, maar ook voor alle soorten verenigingen, groot en klein en dus ook voor de onze. Alle verenigingen hebben te maken met persoonsgegevens waar veilig mee moet worden omgegaan. 

Het bestuur van MC Ons Genoegen ’45 heeft een privacy statement opgesteld om te voldoen aan de nieuwe privacywet die 25 mei 2018 ingaat.  

Het privacy statement is net als de statuten en het huishoudelijk reglement op de site van MCOG45.nl te vinden (Hoofdmenu/over mcog45). Wij verzoeken jullie hier kennis van te nemen.

MCOG’45 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het actuele privacy statement op de site.

Reglementen MCOG

Afbeeldingsresultaat voor avg verenigingen