Van  de bestuurstafel, november 2019.

De routes zijn allen verreden en over het algemeen goed bezocht. Over de weersomstandigheden hebben we dit jaar niet echt te klagen gehad ook de laatste rit is droog verlopen. Ook hebben we de laatste bestuursvergadering van 2019 afgerond. Hier in hebben  we de bestuurszaken van het afgelopen seizoen de revue laten passeren en hebben we de basis gelegd voor het seizoen van 2020. Tijdens deze vergadering zijn we tot de conclusie gekomen dat de ALV datum van 8-2-2020 voor het bestuur niet de juiste datum is. We zijn van mening dat het bestuur bij deze vergadering zo voltallig mogelijk moet zijn, en daarom is er besloten de ALV 1 week naar voren te schuiven, en wel te verzetten naar zaterdag 1-2-2020. Graag jullie agenda aanpassen. We gaan ervan uit dat deze verschuiving voor de leden niet echt een probleem zal opleveren.

De eindejaaravond staat op zaterdag 7-12-2019 weer voor de deur en dat is dit maal aan de: “Open Hof” aan de Schiltmanstraat 72A in Hendrik Ido Ambacht. Deze locatie is reeds eerder door ons bezocht. Voor de nieuwjaarsreceptie kan worden gemeld dat dit op het vertrouwde adres van “Port Du Ski” zal zijn en wel op zaterdag 11-1-2020. Beide avonden starten om 20.00 uur en we nodigen dan ook een ieder uit om hier aan deel te nemen.

Zo als reeds is gemeld voor het Hemelvaartsweekend van 2020 het zelfde hotel als dit jaar geboek, namelijk Hotel “Anker”, Moselufer 15, D-56332 Brodenbach. Het is niet mogelijk gebleken om in de afgelopen maanden een ander betaalbaar hotel te vinden dat voldoende kamers beschikbaar had voor onze groep. Als je van plan bent om meen te gaan en je jezelf nog niet hebt aangemeld, doe dit dan op korte termijn zodat de organisator het aantal deelnemers definitief kan doorgeven aan het hotel. Je deelname is pas definitief als de vooruitbetaling van EUR 100,00 binnen is bij de penningmeester.

Er is al eerder gemeld dat we als MCOG’45 in 2020, 75 jaar bestaan en dat we naar goed gebruik hier elke 5 jaar extra aandacht aan schenken. Dus ook in 2020 hebben we een extra evenement in de planning om dit te vieren. We hebben Inge van der Spoel bereid gevonden zich hiervoor in te spannen maar wat hulp van andere leden zal zeer welkom zijn. Dus hierbij een oproep om Inge hierbij te helpen. Dit moet toch voor een vereniging met ca. 100 leden geen probleem zijn en het is ook leuk om te weten dat binnen het budget niets moet en alles mag.

Voor de bezetting van de bestuursfuncties kunnen we melden dat we de leden Peter Reuvers en Paul Demon bereid hebben gevonden in het bestuur plaats te nemen we gaan dit uiteraard tijdens de ALV nog kenbaar maken maar verwachten niet dat dit op veel tegenstand van de leden zal stuiten. Ook hebben jullie op deze avond de gelegenheid om bestuursleden die aftreden en zich mogelijk herkiesbaar stellen weg te stemmen en wellicht zelf zitting te nemen in het bestuur omdat je het tijd vind dat er een nieuwe wind gaat waaien.

We gaan ervan uit dat we bij de komende evenementen veel van onze leden mogen verwelkomen om allereerst een gezellige avond met elkaar te hebben en daarnaast iets constructiefs te delen.

Het bestuur.

Inleiding

Dit stuk is opgesteld om de leden een indruk te geven van de kernwerkzaamheden van de bestuursleden van MC Ons Genoegen ’45 (MCOG). Het bestuur van MCOG bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden en heeft de volgende functies:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Toercommissaris
 • Algemeen bestuurslid

Naast het bestuur worden jaarlijks in de algemene vergadering (ALV) een kascommissie benoemd, bestaande uit twee leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze kascommissie controleert de administratie en brengt haar bevindingen uit in de ALV. 

Algemeen

Er zijn 6 bestuursvergaderingen per jaar. Deze vinden afwisselden bij één van de bestuursleden thuis plaats.

Profiel van een bestuurslid:

 • Plezier hebben in de functie
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Ordelijk zijn
 • Overweg kunnen met de computer
 • Contactuele vaardigheden hebben

Taken die niet specifiek toebedeeld zijn aan bestuursleden en ook door overige leden kunnen worden uitgevoerd:

 • Bijhouden van de website
 • Ritten uitzetten
 • Evenementen organiseren
 • Verhalen en/of foto’s aanleveren voor de website

De werkzaamheden van de bestuursleden zijn als volgt.

Voorzitter:

 • De voorzitter leidt de vergaderingen en verdeelt de werkzaamheden over alle bestuursleden en eventuele leden die een bijdrage leveren voor de b.v. de website of evenementen
 • Hij onderhoud contact met de (bestuurs-)leden en bewaakt de voortgang van de diverse werkzaamheden en activiteiten

Secretaris

 • In overleg met het bestuur vaststellen van de data van de bestuursvergaderingen
 • Het verzorgen van het verslag van de bestuursvergaderingen. Dat verslag kan op de website worden gepubliceerd
 • Het informeren van de leden over genomen besluiten en acties vanuit het bestuur
 • Het ontvangen en verzenden van brieven en andere communicatie
 • Het opzetten en bijhouden van het archief (dit in lijn met de AVG)
 • Het bijhouden van het aanmelden van de nieuwe leden d.m.v. aanmeldingsformulier

Penningmeester

 • De penningmeester voert de administratie en beheert de financiën. De administratie wordt bijgehouden in Excel
 • Verricht betalingen via de bank
 • Verstuurt het betaalverzoek voor de contributie aan de leden en of sponsoren en de facturen aan de adverteerders
 • Houdt bij wie er wel of niet hebben betaald en verzorgt de aanmaningen voor de diegene die niet hebben betaald
 • Houdt een overzicht van het ledenverloop bij 
 • Stelt jaarlijks een eenvoudig financieel jaarverslag op en maakt in overleg met het bestuur een jaarlijkse begroting 
 • Ontvangt de kascommissie voor de jaarlijkse controle van de administratie.

Toercommissaris

 • Stelt in overleg met het bestuur de jaarlijkse toerkalender vast. Na vaststelling verzorgt de toercommissaris de publicatie van de kalender (via de beheerder van de website)
 • Bij de start van het nieuwe jaar vraagt de toercommissaris op de ALV een aantal leden een rit uit te zetten
 • Ontvangt de route van de uitzetter en zorgt ervoor dat de beheerder van de website deze publiceert
 • Verzendt een e-mail naar de leden dat de route op de site staat met de vertrektijd en de verzamellocatie
 • De toercommissaris houdt bij welke leden deelnemen aan de evenementen en ritten en kent punten toe voor de deelname (Excel-lijst)
 • Stelt vast wie van de leden de meeste punten heeft vergaard a.d.h.v. eerdergenoemd deelnemersoverzicht
 • Maakt op de eindejaaravond bekend wie de meeste punten heeft verzameld en reikt de prijzen uit (meestal ontvangen de nummer 1, 2 en 3 een MCOG’45-mok van de Hema)

Algemeen bestuurslid

 • Ondersteunt waar nodig de ander bestuursleden
 • Houdt overzicht over de werkzaamheden en activiteiten van partijen en geeft advies over deze activiteiten

Van de bestuurstafel.

Het is alweer twee vergaderingen geleden dat we een update van de bestuurstafel plaatsten.

Toeren:

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, we hebben een zeer geslaagde hemelvaarttoer achter de rug die verreden is in de mooie omgeving van de Moezel en Rijn. Ook het weer zat geweldig mee waardoor we met aangename temperaturen en zonnige omstandigheden de toerritten konden rijden. We bedanken dan ook Jet voor de organisatie van dit weekend.

Ook de vanuit Ridderkerk georganiseerde toertochten zijn door onze leden goed bezocht. Bij het schrijven van dit stukje staat er nog één rit op het programma en wel de Snertrit, als het weer zoals het hele jaar al een beetje mee werkt, wordt het vast nog een prettige rit.

Bestuur:

Op het gebied van de bezettingsgraad van het bestuur zelf waren er nog bestuurstaken vacant t.w. die van algemeen bestuurslid. Bij de laatst gehouden vergadering deze maand is één van deze bestuurstaken opgevuld door Peter Reuvers. We zijn als bestuur hierdoor door weer redelijk op sterkte en bedanken Peter voor zijn bereidheid het bestuur te versterken.

Jubileum:

De startdatum van de huidige motorclub ligt in het jaar 1945 waardoor we het komende jaar, we denken aan september 2020, weer één van de 5 jarige jubileumfeesten vieren. Om dit jubileumfeest mogelijk te maken hebben we Inge van der Spoel bereid gevonden de organisatie te helpen opzetten  maar hierbij is natuurlijk nog hulp nodig van enkele andere leden. We vragen dan ook aan de leden of enkele van jullie bereid zijn Inge hierbij te helpen. Aanmelden via de gebruikelijke kanalen zoals het bestuur of direct bij Inge, zo vast bedankt.

Tot slot:

Rest ons nog om een ieder veel veilige kilometers toe te wensen en aan te geven dat we op 7 dec. 2019 nog een Eindejaar avond organiseren waar jullie natuur weer van harte welkom zijn om het afgelopen toerseizoen nog eens de revue te laten passeren en als je genoeg kilometers voor de club gereden hebt een aardigheid in ontvangst te nemen.

Het bestuur.

Van de Bestuurstafel maart 2019

De eerste bestuursvergadering van 2019 na de Algemene ledenvergadering, heeft alweer plaats gevonden om de lopen de zaken voor het nieuwe motorseizoen te bespreken.

Na wat verstorende App berichten over de plaats van vertrek en de beoogde koffiestop is ook de eerste rit, “de Frisseneuzenrit”, van dit jaar verreden met 22 deelnemers die een mooie rit voor geschoteld kregen. Ook het weer hielp mee om er een prettige rit van te maken.

Om voor de toekomst nog enige verwarring weg te nemen over de plaats waar de toer ritten dit jaar van start zullen gaan kunnen we kort en bondig zijn: dit is altijd “Port Du Ski”

Onze eerste rit ging langs de Alblas, de Linge en de Waal om via de Biesbosch en Dordrecht weer in Ridderkerk aan te landen. Het betrof een wat oudere rit die we als club in 2015 al eens eerder hebben gereden maar we willen de bedenker van deze rit toch bedanken voor zijn of haar inspanningen.

Tijdens de bestuursvergadering is ter sprake gekomen dat er de mogelijkheid bestaat om onder professionele leiding een EHBO cursus te organiseren. Deze cursus besteed dan ook aandacht aan hoe om te gaan met iemand die een ongeluk krijgt met zijn motor. Na het volgen van deze cursus krijgen de deelnemers een certificaat.

Er zijn wel kosten aan de cursus verbonden t.w.: €  25,00 per deelnemer

Een eerste inventarisatie, tijdens de “Frisseneuzenrit”, geeft aan dat voor de EHBO cursus zeker belangstelling bestaat. We hebben al 14 voorinschrijvingen waarmee we een planning van de cursus kunnen gaan starten. Meer details datums, tijd en plaats zullen nog volgen.

Als er leden zijn die een activiteit, die met onze hobby te maken heeft, voor ogen hebben laat het ons weten. Wellicht zijn er voldoende leden die ook interesse hebben in deze activiteit en kan dit dan georganiseerd worden.

Het bestuur

Van de Bestuurstafel september 2018

Dinsdag 11 september 2018 zijn we als bestuur weer bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering.

Hieronder volgt een samenvatting wat we die avond allemaal besproken hebben.

Het motorseizoen is bijna ten einde met nog 1 motorrit te gaan. Als bestuur zijn we inmiddels gestart met de organisatie van onze “binnen” evenementen en het Hemelvaartweekend 2019. De eindejaarsavond zal dit jaar waarschijnlijk niet bij Port du Ski plaatsvinden, maar op een andere locatie in H.I. Ambacht. Jullie worden tijdig geïnformeerd over de nieuwe locatie. Inmiddels is de email verzonden waarin je je kan aanmelden voor het Hemelvaartweekend 2019. Dit jaar iets dichter bij huis, namelijk Hotel Daytona in Dasburg Duitsland.

Jammer genoeg zat het weer erg tegen bij de laatste zomer rit en de Pannenkoekrit, waardoor de opkomst tegenviel. Op de Whatsapp groep is zelfs voorgesteld om de Pannenkoekrit een week te verplaatsen. Als Bestuur hebben wij ervoor gekozen om dit niet doen. Nog niet alle leden zitten in de Whatsapp groep en de kans was groot dat niet iedereen hiervan tijdig op de hoogte was. Een aantal leden heeft besloten om de route op een ander tijdstip en met beter weer te rijden. 

Er staat dit jaar nog 1 motorrit op de planning en namelijk de Snertrit op zaterdag 20 oktober. Deze rit is uitgezet door Jan Meijer. Waar we naar toe gaan en of we daadwerkelijk snert te eten krijgen, blijft nog even een verrassing.

We zijn nog steeds op zoek zijn naar een Penningmeester en een Toercommissaris. Lijkt je dit iets, meld je dan aan. Heb je vragen over de functies en wat dit precies inhoud, neem dan contact met een van ons op en dan leggen we dit uit. 

Het bestuur