Van de bestuurstafel MCOG’45 van 20-9-2021

In deze nog steeds roerige en onrustige tijden willen we als bestuur even iets van ons laten horen.

Allereerst hopen we natuurlijk dat het met een ieder van jullie en jullie gezinnen goed gaat en dat jullie zo veel mogelijk gezond zijn gebleven of goed hersteld.

Als club waren we genoodzaakt om veel ritten af te gelasten. Maar in de tussentijd hebben we wel geprobeerd om zo goed als mogelijk contact met elkaar te houden. Het bestuur heeft doormiddel van Teams vergadering, van uit de huislijke omgeving, contact met elkaar gehouden. Met deze vorm van vergaderen zijn we weer een ervaring rijker maar het is goed te zien dat dit ook zeker goed functioneert. Wel kunnen we aangeven dat we inmiddels de fysieke vergaderingen weer hebben opgestart (is toch leuker).

We kunnen gelukkig zeggen dat we dit jaar weer hebben kunnen opstarten met het rijden van ritten en over de opkomst mogen we dan ook niet klagen. Het was goed te zien dat iedereen er weer veel zin in had om op de motor te klimmen en weer aan de koffie- en lunchstop deel te nemen.

Motorrijden lijkt een individuele bezigheid maar voor leden van de club komt er zeker een grote dosis sociale contacten bij en volgens ons hoort dat ook.

Uit onze vergaderingen zijn een aantal belangrijke punten naar voren gekomen:

Volgens de statuten moet er verplicht eens per jaar eenALV gehouden worden. Dit is door de bekende COVID 19 perikelen niet mogelijk geweest. Het bestuur heeft nog geen datum vastgezet, maar dit zal waarschijnlijk pas in februari/maart 2022 worden georganiseerd. We moeten hierbij nog wel een kanttekening maken dat dit alleen kan doorgaan als er geen beperkingen worden opgelegd. Als bestuur gaan we gewoon verder met het behartigen van de club belangen en het plannen van activiteiten.
We hebben besloten om dit jaar geen contributie te innen dit in lijn met het wegvallen van uitgaven. Voor wie al heeft betaald zal de penningmeester het bedrag naar volgend jaar doorschuiven. Als er iemand bezwaar heeft tegen deze maatregel kan deze altijd contact met een van de bestuursleden opnemen.
Voor diegene die met het hemelvaartweekend zou meegaan, wat helaas niet kon doorgaan, is het voorschot terug betaald. Wanneer dit niet is gebeurd graag contact opnemen a.u.b. Het bestuur is weer druk opzoek naar een hotel voor het hemelvaartweekend in 2022. Dit kan uiteraard alleen doorgang vinden als de overheden hiervoor groen licht geven.  Wanneer hier meer over te melden is worden jullie hierover geïnformeerd.
Ook het jubileum is helaas komen te vervallen, wel hebben we hiervoor een jubileumrit georganiseerd met een grote hoeveelheid deelnemers. Wel is het zo dat zodra het mogelijk is we dit jubileum in 2022 alsnog zullen organiseren.
Op het gebied van het uitzetten van ritten zoeken we nog leden die zich hiervoor willen inzetten. We zijn een club voor iedereen en daardoor ook door iedereen, Henriette verneemt graag wie wanneer een rit kan uitzetten.
Nog wat aandachtspunten voor het rijden in een groep.
Zorg dat je de route bij je hebt, bv. op je telefoon, Garmin of TomTom. Dit geeft rust voor jezelf maar ook bij de mede rijders. Bij wat grotere groepen bestaat de mogelijkheid dat de groep uiteenvalt bij bv. verkeerslichten en dan is het hebben een eigen route wel zo prettig.
Hou rekening met elkaar en probeer de achterligger ook een beetje in de gaten te houden door te spiegelen.
Ook als je de bocht door bent ook even controleren of de achterblijvers ook mee komen. Zo niet wacht dan evenkort na de bocht in het zicht van de achterblijvers.
Wanneer je de groep voor tijdig gaat verlaten meldt dit even tijdens de koffie- of lunchstop zodat er geen verwarring ontstaat over het kwijt zijn van een deelnemer.
Het aller belangrijkste tijdens de ritten blijft natuurlijk dat we plezier in het rijden met elkaar en de club hebben.
In het verleden is er wel eens verwarring geweest over waar een rit gestart wordt. Vaak vanaf een vast punt, Port du Ski, maar soms ook op een afwijkende locatie. Hierdoor is het verschillende keren voor gekomen dat er deelnemers op een verkeerde startplaats stonden. Om dit te voorkomen is toen door het bestuur en de leden besloten dat het startpunt voor nu altijd bij Port du Ski in Ridderkerk zal zijn. Dat we daarna naar een ander punt rijden om de rit daadwerkelijk te beginnen is natuurlijk geen probleem. Graag meenemen in het uitzetten van ritten (de start tijden zo kiezen dat verzamelen bij Port du Ski altijd mogelijk is).
Het bestuur bekijkt momenteel de mogelijkheid om de eindejaaravond door te kunnen laten gaan, bij Port du Ski, hierover worden jullie nog geïnformeerd.

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunnen jullie altijd bij iemand van het bestuur terecht.

Blijf vooral gezond en veel veilige kilometers toe gewenst en tot de volgende rit.

Namens het bestuur.

Van  de bestuurstafel, november 2019.

De routes zijn allen verreden en over het algemeen goed bezocht. Over de weersomstandigheden hebben we dit jaar niet echt te klagen gehad ook de laatste rit is droog verlopen. Ook hebben we de laatste bestuursvergadering van 2019 afgerond. Hier in hebben  we de bestuurszaken van het afgelopen seizoen de revue laten passeren en hebben we de basis gelegd voor het seizoen van 2020. Tijdens deze vergadering zijn we tot de conclusie gekomen dat de ALV datum van 8-2-2020 voor het bestuur niet de juiste datum is. We zijn van mening dat het bestuur bij deze vergadering zo voltallig mogelijk moet zijn, en daarom is er besloten de ALV 1 week naar voren te schuiven, en wel te verzetten naar zaterdag 1-2-2020. Graag jullie agenda aanpassen. We gaan ervan uit dat deze verschuiving voor de leden niet echt een probleem zal opleveren.

De eindejaaravond staat op zaterdag 7-12-2019 weer voor de deur en dat is dit maal aan de: “Open Hof” aan de Schiltmanstraat 72A in Hendrik Ido Ambacht. Deze locatie is reeds eerder door ons bezocht. Voor de nieuwjaarsreceptie kan worden gemeld dat dit op het vertrouwde adres van “Port Du Ski” zal zijn en wel op zaterdag 11-1-2020. Beide avonden starten om 20.00 uur en we nodigen dan ook een ieder uit om hier aan deel te nemen.

Zo als reeds is gemeld voor het Hemelvaartsweekend van 2020 het zelfde hotel als dit jaar geboek, namelijk Hotel “Anker”, Moselufer 15, D-56332 Brodenbach. Het is niet mogelijk gebleken om in de afgelopen maanden een ander betaalbaar hotel te vinden dat voldoende kamers beschikbaar had voor onze groep. Als je van plan bent om meen te gaan en je jezelf nog niet hebt aangemeld, doe dit dan op korte termijn zodat de organisator het aantal deelnemers definitief kan doorgeven aan het hotel. Je deelname is pas definitief als de vooruitbetaling van EUR 100,00 binnen is bij de penningmeester.

Er is al eerder gemeld dat we als MCOG’45 in 2020, 75 jaar bestaan en dat we naar goed gebruik hier elke 5 jaar extra aandacht aan schenken. Dus ook in 2020 hebben we een extra evenement in de planning om dit te vieren. We hebben Inge van der Spoel bereid gevonden zich hiervoor in te spannen maar wat hulp van andere leden zal zeer welkom zijn. Dus hierbij een oproep om Inge hierbij te helpen. Dit moet toch voor een vereniging met ca. 100 leden geen probleem zijn en het is ook leuk om te weten dat binnen het budget niets moet en alles mag.

Voor de bezetting van de bestuursfuncties kunnen we melden dat we de leden Peter Reuvers en Paul Demon bereid hebben gevonden in het bestuur plaats te nemen we gaan dit uiteraard tijdens de ALV nog kenbaar maken maar verwachten niet dat dit op veel tegenstand van de leden zal stuiten. Ook hebben jullie op deze avond de gelegenheid om bestuursleden die aftreden en zich mogelijk herkiesbaar stellen weg te stemmen en wellicht zelf zitting te nemen in het bestuur omdat je het tijd vind dat er een nieuwe wind gaat waaien.

We gaan ervan uit dat we bij de komende evenementen veel van onze leden mogen verwelkomen om allereerst een gezellige avond met elkaar te hebben en daarnaast iets constructiefs te delen.

Het bestuur.

Inleiding

Dit stuk is opgesteld om de leden een indruk te geven van de kernwerkzaamheden van de bestuursleden van MC Ons Genoegen ’45 (MCOG). Het bestuur van MCOG bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden en heeft de volgende functies:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Toercommissaris
 • Algemeen bestuurslid

Naast het bestuur worden jaarlijks in de algemene vergadering (ALV) een kascommissie benoemd, bestaande uit twee leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze kascommissie controleert de administratie en brengt haar bevindingen uit in de ALV. 

Algemeen

Er zijn 6 bestuursvergaderingen per jaar. Deze vinden afwisselden bij één van de bestuursleden thuis plaats.

Profiel van een bestuurslid:

 • Plezier hebben in de functie
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Ordelijk zijn
 • Overweg kunnen met de computer
 • Contactuele vaardigheden hebben

Taken die niet specifiek toebedeeld zijn aan bestuursleden en ook door overige leden kunnen worden uitgevoerd:

 • Bijhouden van de website
 • Ritten uitzetten
 • Evenementen organiseren
 • Verhalen en/of foto’s aanleveren voor de website

De werkzaamheden van de bestuursleden zijn als volgt.

Voorzitter:

 • De voorzitter leidt de vergaderingen en verdeelt de werkzaamheden over alle bestuursleden en eventuele leden die een bijdrage leveren voor de b.v. de website of evenementen
 • Hij onderhoud contact met de (bestuurs-)leden en bewaakt de voortgang van de diverse werkzaamheden en activiteiten

Secretaris

 • In overleg met het bestuur vaststellen van de data van de bestuursvergaderingen
 • Het verzorgen van het verslag van de bestuursvergaderingen. Dat verslag kan op de website worden gepubliceerd
 • Het informeren van de leden over genomen besluiten en acties vanuit het bestuur
 • Het ontvangen en verzenden van brieven en andere communicatie
 • Het opzetten en bijhouden van het archief (dit in lijn met de AVG)
 • Het bijhouden van het aanmelden van de nieuwe leden d.m.v. aanmeldingsformulier

Penningmeester

 • De penningmeester voert de administratie en beheert de financiën. De administratie wordt bijgehouden in Excel
 • Verricht betalingen via de bank
 • Verstuurt het betaalverzoek voor de contributie aan de leden en of sponsoren en de facturen aan de adverteerders
 • Houdt bij wie er wel of niet hebben betaald en verzorgt de aanmaningen voor de diegene die niet hebben betaald
 • Houdt een overzicht van het ledenverloop bij 
 • Stelt jaarlijks een eenvoudig financieel jaarverslag op en maakt in overleg met het bestuur een jaarlijkse begroting 
 • Ontvangt de kascommissie voor de jaarlijkse controle van de administratie.

Toercommissaris

 • Stelt in overleg met het bestuur de jaarlijkse toerkalender vast. Na vaststelling verzorgt de toercommissaris de publicatie van de kalender (via de beheerder van de website)
 • Bij de start van het nieuwe jaar vraagt de toercommissaris op de ALV een aantal leden een rit uit te zetten
 • Ontvangt de route van de uitzetter en zorgt ervoor dat de beheerder van de website deze publiceert
 • Verzendt een e-mail naar de leden dat de route op de site staat met de vertrektijd en de verzamellocatie
 • De toercommissaris houdt bij welke leden deelnemen aan de evenementen en ritten en kent punten toe voor de deelname (Excel-lijst)
 • Stelt vast wie van de leden de meeste punten heeft vergaard a.d.h.v. eerdergenoemd deelnemersoverzicht
 • Maakt op de eindejaaravond bekend wie de meeste punten heeft verzameld en reikt de prijzen uit (meestal ontvangen de nummer 1, 2 en 3 een MCOG’45-mok van de Hema)

Algemeen bestuurslid

 • Ondersteunt waar nodig de ander bestuursleden
 • Houdt overzicht over de werkzaamheden en activiteiten van partijen en geeft advies over deze activiteiten

Van de bestuurstafel.

Het is alweer twee vergaderingen geleden dat we een update van de bestuurstafel plaatsten.

Toeren:

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, we hebben een zeer geslaagde hemelvaarttoer achter de rug die verreden is in de mooie omgeving van de Moezel en Rijn. Ook het weer zat geweldig mee waardoor we met aangename temperaturen en zonnige omstandigheden de toerritten konden rijden. We bedanken dan ook Jet voor de organisatie van dit weekend.

Ook de vanuit Ridderkerk georganiseerde toertochten zijn door onze leden goed bezocht. Bij het schrijven van dit stukje staat er nog één rit op het programma en wel de Snertrit, als het weer zoals het hele jaar al een beetje mee werkt, wordt het vast nog een prettige rit.

Bestuur:

Op het gebied van de bezettingsgraad van het bestuur zelf waren er nog bestuurstaken vacant t.w. die van algemeen bestuurslid. Bij de laatst gehouden vergadering deze maand is één van deze bestuurstaken opgevuld door Peter Reuvers. We zijn als bestuur hierdoor door weer redelijk op sterkte en bedanken Peter voor zijn bereidheid het bestuur te versterken.

Jubileum:

De startdatum van de huidige motorclub ligt in het jaar 1945 waardoor we het komende jaar, we denken aan september 2020, weer één van de 5 jarige jubileumfeesten vieren. Om dit jubileumfeest mogelijk te maken hebben we Inge van der Spoel bereid gevonden de organisatie te helpen opzetten  maar hierbij is natuurlijk nog hulp nodig van enkele andere leden. We vragen dan ook aan de leden of enkele van jullie bereid zijn Inge hierbij te helpen. Aanmelden via de gebruikelijke kanalen zoals het bestuur of direct bij Inge, zo vast bedankt.

Tot slot:

Rest ons nog om een ieder veel veilige kilometers toe te wensen en aan te geven dat we op 7 dec. 2019 nog een Eindejaar avond organiseren waar jullie natuur weer van harte welkom zijn om het afgelopen toerseizoen nog eens de revue te laten passeren en als je genoeg kilometers voor de club gereden hebt een aardigheid in ontvangst te nemen.

Het bestuur.

Van de Bestuurstafel maart 2019

De eerste bestuursvergadering van 2019 na de Algemene ledenvergadering, heeft alweer plaats gevonden om de lopen de zaken voor het nieuwe motorseizoen te bespreken.

Na wat verstorende App berichten over de plaats van vertrek en de beoogde koffiestop is ook de eerste rit, “de Frisseneuzenrit”, van dit jaar verreden met 22 deelnemers die een mooie rit voor geschoteld kregen. Ook het weer hielp mee om er een prettige rit van te maken.

Om voor de toekomst nog enige verwarring weg te nemen over de plaats waar de toer ritten dit jaar van start zullen gaan kunnen we kort en bondig zijn: dit is altijd “Port Du Ski”

Onze eerste rit ging langs de Alblas, de Linge en de Waal om via de Biesbosch en Dordrecht weer in Ridderkerk aan te landen. Het betrof een wat oudere rit die we als club in 2015 al eens eerder hebben gereden maar we willen de bedenker van deze rit toch bedanken voor zijn of haar inspanningen.

Tijdens de bestuursvergadering is ter sprake gekomen dat er de mogelijkheid bestaat om onder professionele leiding een EHBO cursus te organiseren. Deze cursus besteed dan ook aandacht aan hoe om te gaan met iemand die een ongeluk krijgt met zijn motor. Na het volgen van deze cursus krijgen de deelnemers een certificaat.

Er zijn wel kosten aan de cursus verbonden t.w.: €  25,00 per deelnemer

Een eerste inventarisatie, tijdens de “Frisseneuzenrit”, geeft aan dat voor de EHBO cursus zeker belangstelling bestaat. We hebben al 14 voorinschrijvingen waarmee we een planning van de cursus kunnen gaan starten. Meer details datums, tijd en plaats zullen nog volgen.

Als er leden zijn die een activiteit, die met onze hobby te maken heeft, voor ogen hebben laat het ons weten. Wellicht zijn er voldoende leden die ook interesse hebben in deze activiteit en kan dit dan georganiseerd worden.

Het bestuur